Geschiedenis van Makkum
Makkum, dat voorheen Maggenheim, Mackingum en Macking-he heette, was tot de middeleeuwen slechts een boerennederzetting op een terp. Dat veranderde toen een nabijgelegen klooster twee sluizen liet aanleggen. Het dorp ontwikkelde zich tot een belangrijk handelscentrum met een strategische positie, en werd al snel "de Poort naar de Zuiderzee" genoemd.

In de Gouden Eeuw telde Makkum tal van scheepswerven, steen- en tegelbakkerijen en hout-, olie-, papier- en pelmolens. Maar de ruim honderd kalkovens waren de belangrijkste peilers voor de welvaart van het dorp. Met name de scheepsvaart en de scheepsbouw floreerden dankzij de verscheping van de kalk naar Amsterdam.
De situatie veranderde toen de Zuiderzee in de negentiende eeuw verzandde. Grote schepen konden Makkum niet meer bereiken. Van de bedrijvigheid bleven in eerste instantie alleen de aardewerkindustrie en scheepsbouw over. Dankzij de aanleg van de Afsluitdijk (1933) en het Makkumerdiep nam de waterrecreatie in de twintigste eeuw gestaag toe.
Naast de recreatiemogelijkheden stond Makkum ook bekend om zijn Makkumer aardewerk van Koninklijke Tichelaar maar deze heeft onlangs zijn fabriek en winkel voor het publiek gesloten.

Bezienswaardigheden
De rijke historie van Makkum leest u af aan de heren- pak- en koopmanshuizen met hun fraaie gevels en ornamenten. Ook het monumentale Waaggebouw geeft blijk van de belangrijke industriële positie die Makkum in nam. Het dorp kent hiernaast ruim vijftig rijksmonumenten.
 
Wat te doen in Makkum
In Makkum kunt u genieten van de gezellige terrasjes, restaurants en leuke winkeltjes. Met name in de zomermaanden worden in Makkum veel festiviteiten georganiseerd, zoals Leugenbollenpop, Makkumer Merke, Visserijdagen en zomeravondbraderie.

als u cultuur wilt opsnuiven in makkum en omgeving raden wij u aan:

de aldfaers erf route
Een unieke museumroute van 25 kilometer.
Aldfaers Erf is fries voor het erfgoed van onze voorvaderen. U kunt het zien en beleven in de merenrijke Zuidwesthoek van Friesland. Daar vormen vier dorpen- Exmorra, Allingawier,Ferwoude en Piaam- een in de hele wereld unieke museumroute. In de kruidenierswinkel, bakkerij, smederij, timmerwerkplaats, boerderij, huiskamer, schooltje, de kerk en op het skutsje lijkt het alsof de oorspronkelijke bewoners en gebruikers hun domein even hebben verlaten om u de tijd te geven zich te verbazen en te dagdromen. Dankzij diverse activiteiten en evenementen is de Aldfaers Erf Route elk jaar anders. U raakt er nooit uitgekeken.
 
Afsluitdijk Wadden Centrum
Het project Afsluitdijk Wadden Center is gereed. Bij Kornwerderzand kunt u sinds kort dit beleefcentrum bezoeken. In het centrum wordt het verhaal verteld van UNESCO Werelderfgoed
De Waddenzee, de vismigratierivier de vernieuwde, toekomstbestendige Afsluitdijk en het IJsselmeer. Het Afsluitdijk Wadden Center beperkt zich niet tot een traditioneel gebouw met daarin een informatiecentrum. Het is een totaalbeleving met daarin onderdelen die Kornwerderzand en de Afsluitdijk tot een bezienswaardigheid maken.
 
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Van de 17 kazematten zijn er 7 opengesteld voor publiek. Tevens bezoekerscentrum met fotocollage en videopresentatie over de geschiedenis van de Afsluitdijk, de kazematten en de oorlogsdagen.
 
Jopie Huisman museum
Het Jopie Huisman museum is gewijd aan het leven van de Friese autodidacte meesterschilder Jopie Huisman.
 
Dagelijkse rondvaarten en zeiltochten vanuit Makkum
per praam is het mogelijk om vanuit makkum de prachtige omgeving vanaf het water te verkennen. diverse rondvaarten zijn mogelijk op de binnenwateren en, als het weer het toelaat ook op het ijsselmeer in combinatie met een bezoek aan het kazemattenmuseum te Kornwerderzand of via de binnenwateren naar de museumdorpen Allingawier en/of Exmorra.
de zeiltochten worden op het ijsselmeer gehouden. 
 
Deutsch
 
Geschichte von Makkum
Makkum, ehemals Maggenheim, Mackingum und Macking-er, war bis zum Mittelalter nur eine Bauernsiedlung auf einem Hügel. Das änderte sich, als in einem nahe gelegenen Kloster zwei Schlösser installiert wurden. Das Dorf entwickelte sich zu einem wichtigen Handelszentrum mit strategischer Lage und wurde bald als "Tor zur Zuiderzee" bezeichnet.
Im Goldenen Zeitalter zählte Makkum zahlreiche Werften, Stein- und Fliesenbäckereien sowie Holz, Öl, Papier und Pellets. Die über hundert Kalköfen waren jedoch die wichtigsten Säulen für den Wohlstand des Dorfes. Insbesondere der Schiffsverkehr und der Schiffbau blühten dank der Versendung des Kalks nach Amsterdam.
Die Situation änderte sich, als die Zuiderzee im 19. Jahrhundert verschlammt wurde. Große Schiffe konnten Makkum nicht mehr erreichen. Zunächst blieben nur die Keramikindustrie und der Schiffbau übrig. Dank des Baus des Afsluitdijk (1933) und des Makkumerdiep nahm die Wassererholung im zwanzigsten Jahrhundert stetig zu.
Makkum war neben den Freizeiteinrichtungen auch für seine Makkum-Töpferei von Royal Tichelaar bekannt, vor kurzem aber wurde seine Fabrik und sein Geschäft für die Öffentlichkeit geschlossen.Sehenswürdigkeiten
Sie können die reiche Geschichte von Makkum aus den Herrenanzügen und Händlerhäusern mit ihren schönen Fassaden und Ornamenten nachlesen. Das monumentale Gebäude der Waag zeigt auch die wichtige industrielle Position von Makkum. Das Dorf verfügt über mehr als fünfzig nationale Monumente.
 
Was in Makkum zu tun ist
In Makkum können Sie gemütliche Terrassen, Restaurants und schöne Geschäfte genießen. Besonders in den Sommermonaten werden in Makkum viele Feste veranstaltet, z. B. Leutnant-Puppen, Makkumer Merke, Angeltage und Sommerabendmessen.Wenn Sie Kultur in Makkum und Umgebung genießen möchten, empfehlen wir:Die Aldfaers Yard Route
Eine einzigartige Museumsroute von 25 Kilometern.
Aldfaers Erf ist ein Fries für das Erbe unserer Vorfahren. Sie können es in der an Seen reichen südwestlichen Ecke von Friesland sehen und erleben. Vier Dörfer - Exmorra, Allingawier, Ferwoude und Piaam - bilden eine einzigartige Museumsroute in der ganzen Welt. In einem Lebensmittelgeschäft, einer Bäckerei, einer Schmiede, einer Tischlerei, einem Bauernhof, einem Wohnzimmer, einer Schule, einer Kirche und einem Kegel scheint es, als hätten die ursprünglichen Bewohner und Benutzer ihre Domäne für eine Weile verlassen, um Ihnen Zeit zu geben, um zu überraschen und zu träumen. Dank verschiedener Aktivitäten und Veranstaltungen unterscheidet sich die Aldfaers Erf Route von Jahr zu Jahr. Sie werden sich nie langweilen.
 
Afsluitdijk Wadden Centre
Das Afsluitdijk Wadden Center-Projekt ist fertig. In Kornwerderzand können Sie kürzlich dieses Erlebniszentrum besuchen. Im Zentrum wird die Geschichte vom UNESCO-Welterbe erzählt
Das Wattenmeer, der Fischmigrationsfluss, der erneuerte, zukunftssichere Afsluitdijk und das IJsselmeer. Das Afsluitdijk Wadden Centre ist nicht auf ein traditionelles Gebäude mit einem Informationszentrum beschränkt. Es ist eine vollständige Erfahrung mit Komponenten, die Kornwerderzand und den Afsluitdijk zu einem Wahrzeichen machen.
 
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Von den 17 Kasematten sind 7 der Öffentlichkeit zugänglich. Auch Besucherzentrum mit Fotocollage und Videopräsentation zur Geschichte des Afsluitdijk, der Kasematten und der Kriegstage.
 
Jopie Huisman Museum
Das Jopie Huisman Museum ist dem Leben des friesischen Autodidakt-Malers Jopie Huisman gewidmet.
 
Tägliche Kreuzfahrten und Segeltörns ab Makkum
per pram ist es möglich, die wunderschöne umgebung vom makkum-wasser aus zu erkunden. Verschiedene Rundfahrten sind auf Binnenwasserstraßen und bei schönem Wetter auch auf dem IJsselmeer in Kombination mit einem Besuch des Kasematemuseums in Kornwerderzand oder über die Binnenwasserstraßen zu den Museumsdörfern Allingawier und / oder Exmorra möglich.
Die Segeltörns finden auf dem IJsselmeer statt.
 
Tagesordnung 2019